Pages

Sunday, April 20, 2014

Overview of 1 Kings

1 Ki 1.1-4; David; David in His Old Age
1 Ki 1.5-10; David; Adonijah Sets Himself Up as King
1 Ki 1.11-27; David; Nathan and Bathsheba Before David
1 Ki 1.28-53; David; Solomon Anointed King
1 Ki 2.1-9; David; David’s Instructions to Solomon
1 Ki 2.10-12; Solomon; The Death of David
1 Ki 2.13-46; Solomon; Solomon’s Reign Established

1 Ki 3.1-15; Solomon; Solomon’s Prayer for Wisdom
1 Ki 3.16-28; Solomon; Solomon’s Wisdom
1 Ki 4.1-19; Solomon; Solomon’s Officials
1 Ki 4.20-34; Solomon; Solomon’s Wealth and Wisdom
1 Ki 5.1-18; Solomon; Preparations for Building the Temple

1 Ki 6.1-38; Solomon; Solomon Builds the Temple
1 Ki 7.1-12; Solomon; Solomon Builds His Palace 
1 Ki 7.13-51; Solomon; The Temple Furnishings

1 Ki 8.1-11; Solomon; The Ark Brought into the Temple
1 Ki 8.12-21; Solomon; Solomon Blesses the LORD
1 Ki 8.22-53; Solomon; Solomon’s Prayer of Dedication
1 Ki 8.54-61; Solomon; Solomon’s Benediction
1 Ki 8.62-66; Solomon; Solomon’s Sacrifices
1 Ki 9.1-9; Solomon; The LORD Appears to Solomon
1 Ki 9.10-28; Solomon; Solomon’s Other Acts

1 Ki 10.1-13; Solomon; The Queen of Sheba 
1 Ki 10.14-29; Solomon; Solomon’s Great Wealth
1 Ki 11.1-8; Solomon; Solomon Turns from the LORD
1 Ki 11.9-43; Solomon; The LORD Raises Adversaries

1 Ki 12.1-15; Rehoboam; Rehoboam’s Folly
1 Ki 12.16-24; Rehoboam; Jeroboam; The Kingdom Divided
1 Ki 12.25-33; Rehoboam; Jeroboam; Jeroboam’s Golden Calves
1 Ki 13.1-10; Rehoboam; Jeroboam; A Man of God Confronts Jeroboam
1 Ki 13.11-34; Rehoboam; Jeroboam; The Prophet’s Disobedience
1 Ki 14.1-18; Rehoboam; Jeroboam; Prophecy Against Jeroboam
1 Ki 14.19-20; Rehoboam; Jeroboam; The Death of Jeroboam
1 Ki 14.21-41; Rehoboam; Jeroboam; Rehoboam Reigns in Judah

1 Ki 15.1-8; Abijam; Jeroboam; Abijam Reigns in Judah
1 Ki 15.9-24; Asa; Jeroboam; Asa Reigns In Judah
1 Ki 15.25-32; Asa; Nadab; Nadab Reigns in Israel
1 Ki 15.33-16.7; Asa; Baasha; Baasha Reigns in Israel
1 Ki 16.8-14; Asa; Elah; Elah Reigns in Israel
1 Ki 16.15-20; Asa; Zimri; Zimri Reigns in Israel
1 Ki 16.21-28; Asa; Omri; Omri Reigns in Israel
1 Ki 16.29-34; Jehoshaphat; Ahab; Ahab Reigns in Israel
1 Ki 17.1-7; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Elijah Predicts a Drought
1 Ki 17.8-16; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; The Widow of Zarephath
1 Ki 17.17-24; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Elijah Raises the Widow’s Son

1 Ki 18.1-19; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Elijah Confronts Ahab
1 Ki 18.20-40; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; The Prophets of Baal Defeated
1 Ki 18.41-46; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; The LORD Sends Rain
1 Ki 19.1-8; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Elijah Flees Jezebel
1 Ki 19.9-18; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; The LORD Speaks to Elijah
1 Ki 19.19-21; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; The Call of Elisha
1 Ki 20.1-12; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Ahab’s Wars with Syria
1 Ki 20.13-25; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Ahab Defeats Ben-hadad
1 Ki 20.26-34; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Ahab Defeats Ben-hadad Again
1 Ki 20.35-43; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; A Prophet Condemns Ben-hadad’s Release

1 Ki 21.1-16; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Naboth’s Vineyard
1 Ki 21.17-24; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; The LORD Condemns Ahab
1 Ki 21.25-29; Jehoshaphat; Ahab-Elijah; Ahab’s Repentance
1 Ki 22.1-12; Jehoshaphat; Ahab-Micaiah; Ahab and the False Prophets
1 Ki 22.13-28; Jehoshaphat; Ahab-Micaiah; Micaiah Prophesies Against Ahab
1 Ki 22.29-40; Jehoshaphat; Ahab; Ahab Killed in Battle
1 Ki 22.41-50; Jehoshaphat; Ahab-Ahaziah; Jehoshaphat Reigns in Judah
1 Ki 22.51-53; Jehoshaphat; Ahaziah; Ahaziah Reigns in Israel